NGC288 - NGC 253

Fecha y Lugar 10/09/2015, Observatorio La Banderita, La Pampa
Telescopio Takahashi FSQ-106EDX
Cámara Canon 6D Hutech
Composición OSC: 24x300s (2h00m)
Otros Datos
Nombre NGC288 (Globular) - NGC253 (Galaxy)
Constelación Sculptor
Magnitud NGC288: +8.1 - NGC253: +7.3
Tamaño NGC288: 13' - NGC253: 29' x 6.8'
Distancia NGC288: ~29.000 light years - NGC253: ~12 millions